Stanowisko Wielkopolskiej Kurator Oświaty ws. Europejskiej Karty Równości

  • -
znak stop

Stanowisko Wielkopolskiej Kurator Oświaty ws. Europejskiej Karty Równości

Szkoła nie może być miejscem narzucania kontrowersyjnych ideologii – wielkopolska kurator oświaty w obronie praw rodziców

(Polskie Forum Rodziców – www.polskieforumrodzicow.pl)

Na stronie internetowej Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty ukazał się „Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty” Elżbiety Leszczyńskiej skierowany do „dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek miasta Poznania oraz województwa wielkopolskiego”, w którym czytamy m.in.: „W okresie ostatnich 2 miesięcy przedstawiciele różnych środowisk (w szczególności rodzice) zwracają się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z niepokojącymi informacjami, z wnioskami o interwencję, z zapytaniami dotyczącymi planowania i organizowania, w niektórych szkołach (w szczególności m. Poznania) dodatkowych, obowiązkowych dla uczniów zajęć o charakterze ideologicznym, zajęć z zakresu edukacji seksualnej, na które rodzice nie wyrazili zgody lub nie zostali o nich przez szkołę poinformowani”.

Po czym następuje przypomnienie obowiązujących w Polsce przepisów, które gwarantuje rodzicom prawo do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami a działania szkoły określa wyłącznie na zasadzie pomocniczości rodzicom.

Kurator zwraca m.in. uwagę na to, że „akcje, przedsięwzięcia, dodatkowe zajęcia edukacyjne realizowane w szkołach z pominięciem polityki oświatowej państwa oraz akceptacji rodziców uczniów mogą prowadzić do złamania przepisów prawa, przyczynić się do napięć i sporów w środowisku szkolnym”. I informuje, że szkoła „nie może być miejscem światopoglądowej indoktrynacji dzieci i młodzieży, upowszechniania, narzucania kontrowersyjnych ideologii i praktyk”. (podkr. red.)

W komunikacie jest także odniesienie do uchwalonej przez Radę Miasta Poznania 11 lutego br. tzw. Karty Równości: „informuję, iż art. 13 (3) nie może mieć zastosowania, gdyż w polskim systemie prawnym jednostka samorządu terytorialnego jako organ prowadzący nie sprawuje nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi”. Przypomnijmy, że w art.13 (3) jest m.in. zapisane, że „sygnatariusz uznaje potrzebę likwidowania stereotypów ról kobiet i mężczyzn we wszystkich formach edukacji. W tym celu zobowiązuje się do następujących środków: sprawdzania materiałów edukacyjnych szkół i innych programów edukacyjnych oraz metod nauczania, w celu zapewnienia, że zwalczają one stereotypowe postawy i praktyki”.

Cały Komunikat Wielkopolskiej Kurator Oświaty Elżbiety Leszczyńskiej można przeczytać:
http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2020/02/komunikat-wielkopolskiego-kuratora-oswiaty-3/