Author Archives: TDWS - admin

 • -
znak stop

Stanowisko Wielkopolskiej Kurator Oświaty ws. Europejskiej Karty Równości

Szkoła nie może być miejscem narzucania kontrowersyjnych ideologii – wielkopolska kurator oświaty w obronie praw rodziców

(Polskie Forum Rodziców – www.polskieforumrodzicow.pl)

Na stronie internetowej Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty ukazał się „Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty” Elżbiety Leszczyńskiej skierowany do „dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek miasta Poznania oraz województwa wielkopolskiego”, w którym czytamy m.in.: „W okresie ostatnich 2 miesięcy przedstawiciele różnych środowisk (w szczególności rodzice) zwracają się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z niepokojącymi informacjami, z wnioskami o interwencję, z zapytaniami dotyczącymi planowania i organizowania, w niektórych szkołach (w szczególności m. Poznania) dodatkowych, obowiązkowych dla uczniów zajęć o charakterze ideologicznym, zajęć z zakresu edukacji seksualnej, na które rodzice nie wyrazili zgody lub nie zostali o nich przez szkołę poinformowani”.

Po czym następuje przypomnienie obowiązujących w Polsce przepisów, które gwarantuje rodzicom prawo do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami a działania szkoły określa wyłącznie na zasadzie pomocniczości rodzicom.

Kurator zwraca m.in. uwagę na to, że „akcje, przedsięwzięcia, dodatkowe zajęcia edukacyjne realizowane w szkołach z pominięciem polityki oświatowej państwa oraz akceptacji rodziców uczniów mogą prowadzić do złamania przepisów prawa, przyczynić się do napięć i sporów w środowisku szkolnym”. I informuje, że szkoła „nie może być miejscem światopoglądowej indoktrynacji dzieci i młodzieży, upowszechniania, narzucania kontrowersyjnych ideologii i praktyk”. (podkr. red.)

W komunikacie jest także odniesienie do uchwalonej przez Radę Miasta Poznania 11 lutego br. tzw. Karty Równości: „informuję, iż art. 13 (3) nie może mieć zastosowania, gdyż w polskim systemie prawnym jednostka samorządu terytorialnego jako organ prowadzący nie sprawuje nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi”. Przypomnijmy, że w art.13 (3) jest m.in. zapisane, że „sygnatariusz uznaje potrzebę likwidowania stereotypów ról kobiet i mężczyzn we wszystkich formach edukacji. W tym celu zobowiązuje się do następujących środków: sprawdzania materiałów edukacyjnych szkół i innych programów edukacyjnych oraz metod nauczania, w celu zapewnienia, że zwalczają one stereotypowe postawy i praktyki”.

Cały Komunikat Wielkopolskiej Kurator Oświaty Elżbiety Leszczyńskiej można przeczytać:
http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2020/02/komunikat-wielkopolskiego-kuratora-oswiaty-3/

 • -
Herb

Zapraszamy do zapoznania się z oświadczeniem Abp. Stanisława Gądeckiego ws. Europejskiej Karty Równości

Oświadczenie w związku z przyjęciem tzw. Europejskiej Karty Równości

 

Oświadczenie Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego

w związku z przyjęciem przez Radę Miasta Poznania

tzw. Europejskiej Karty Równości

 

W duchu odpowiedzialności za bezpieczeństwo rodzin, dzieci i młodzieży oraz w trosce o dobro przyszłych pokoleń i rozwój naszego regionu wyrażam głęboki niepokój w związku z przyjęciem przez Radę Miasta Poznania tzw. Europejskiej Karty Równości.

W świetle opinii wielu poznańskich rodzin, organizacji pozarządowych oraz ekspertów w poważny sposób ingeruje ona w konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Takim słowom jak rodzina, równość i tolerancja, nadaje nowe, zideologizowane znaczenie, kwestionując w ten sposób fundamentalną rolę rodziny dla życia społecznego i ingerując w niewłaściwy sposób w sferę seksualności człowieka i jego rozwój. Stanowi ideologiczną ingerencję w rozwój ekonomiczny przedsiębiorstw i może być zagrożeniem dla wolności gospodarczej, ponieważ promocja zatrudniania pracowników z powodów innych niż kwalifikacje zawodowe stoi w sprzeczności z praktyką efektywnego zarządzania. Dokument ten – poza godną pochwały wrażliwością na kwestię nierówności kobiet i mężczyzn w życiu publicznym – praktycznie stwarza okazję do promowania ideologii gender, a papież Franciszek uznaję tę ideologię za jeden z głównych przejawów zła we współczesnym świecie.

Niepokój budzi także fakt, iż dokument, który ma regulować wszystkie obszary aktywności miasta, został przyjęty bez wystarczających konsultacji społecznych i bez uwzględnienia głosu sprzeciwu tysięcy mieszkańców Poznania. Proszę wiernych Archidiecezji Poznańskiej o modlitwę w intencji naszego Miasta oraz wszystkich sprawujących władzę, aby ich działania nie prowadziły do kwestionowania Prawa Bożego.

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Poznań, 14 lutego 2020 r.

Oświadczenie dotyczy projektu uchwały przegłosowanej na XXII Sesji Rady Miasta Poznania w dniu 11 lutego 2020 r.

źródło:

http://archpoznan.pl/pl/web/homilia/view/id/oswiadczenie-w-zwiazku-z-przyjeciem-tzw-europejskiej-karty-rownosci

 


 • -
Zrzut ekranu 2020-02-10 o 12.38.18

Europejska Karta Równości w Poznaniu?

11 lutego 2020 r. we wtorek  kolejne podejście do próby wprowadzenia w Poznaniu genderowej Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Ma dotyczyć każdej dziedziny życia społecznego m.in.:
oświaty, biznesu, sportu, mieszkalnictwa. Jej wprowadzenie ośmieli kolejne samorządy do realizowania za publiczne pieniądze założeń tej agresywnej ideologii. Komitet Organizacyjny akcji „Twoje Dziecko WIELKA SPRAWA”
Zachęcamy do podpisania się pod apelem do poznańskich radnych przez stronę internetową www.genderowakarta.pl
Więcej informacji w relacji z debaty poświęconej „karcie równości” z udziałem ekspertów:

 • -
school-909381_960_720

Czy edukacja seksualna jest wychowaniem?

(…) Spór o edukację seksualną nie jest izolowanym fenomenem współczesnej kultury. Jest częścią wielkiej batalii o rozumienie człowieka; tej samej batalii, która ujawnia się w sporze o eutanazję, aborcję, in vitro, oraz w wielu innych okolicznościach.

Read More

 • -
znak stop

List do rodziców – w sprawie tzw. edukacji antydyskryminacyjnej, przeczytaj i przekaż dalej.

ZAPRASZAMY do zapoznania się z artykułem pt.” Gender wciąż w szkole” (GN 12/ 2017):

http://gosc.pl/doc/3763760.Gender-wciaz-w-szkole

Oraz z poniższym listem, wciąż aktualnym.

 

 

Drodzy Rodzice!

Proponujemy uważnie przeczytać poniższy list, ponieważ:

 • Ostrzegamy w nim przed trafiającą do szkół, niebezpieczną i demoralizującą tzw. edukacją antydyskryminacyjną (EA).
 • Wyjaśniamy na czym polega jej niebezpieczny charakter.
 • Na potwierdzenie udostępniamy wiedzę i materiały źródłowe.
 • Informujemy, co robimy dla ochrony dzieci i młodzieży przed EA.
 • Informujemy, co Państwo możecie zrobić dla ochrony Waszych dzieci.

Od Państwa zależy, czy potraktujecie poniższy list poważnie i przekażecie dalej, być może rozważycie możliwość współdziałania z nami – czy też zlekceważycie go jako spam. Jeśli nie chcecie Państwo bezradnie przyglądać się postępującej ofensywie ideologii i przywilejów LGBTQ oraz erozji praw dzieci, rodziców i rodzin – ten list jest adresowany do Państwa.

Ostrzeżenie przed tzw. edukacją antydyskryminacyjną (EA)

Ponieważ bardzo wiele szkół otrzymuje ostatnio oferty wprowadzenia tzw. edukacji antydyskryminacyjnej (w skrócie EA, nazywanej też edukacją równościową albo różnorodności), chcielibyśmy ostrzec przed zagrożeniami jakie niesie ze sobą taka edukacja, wprowadzana coraz częściej do szkół przez rozmaite „równościowe” fundacje i stowarzyszenia, omijając zabezpieczenia chroniące dzieci i młodzież.

Dlaczego EA jest niebezpieczna dla dzieci i młodzieży?

W rzeczywistości pod szlachetnymi hasłami troski o niepełnosprawnych, ubogich, cudzoziemców i in. kryje się promocja homoseksualizmu i innych zaburzonych zachowań seksualnych połączona ze skrajną nietolerancją dla obowiązujących norm obyczajowych i  moralnych, a więc nie tylko ichnegacją, ale widocznym zamiarem ich obalenia, w tym obalenia wzorców normalnej, zdrowej rodziny. Wzorce takich zaburzonych zachowań mają być i już są narzucane dzieciom i młodzieży szkolnej w imię rzekomego zwalczania dyskryminacji. Na 28 października Kampania Przeciw Homofobii zapowiada w szkołach „Tęczowy piątek”, przykład propagandy LGBTQ wśród młodzieży: http://kph.org.pl/nauczycielu-nauczycielko-przygotuj-sie-do-teczowego-piatku/

Jakie są rzeczywiste cele kolejnych akcji tego typu?

Choć wprowadzanie EA zaczyna się od pozornie niewinnych zapisów o niedyskryminowaniu osób o odmiennych orientacjach i upodobaniach seksualnych, to na dalszych jej etapach okazuje się, że promotorzy EA uważają wychowanie do normalnej rodziny składającej się z kobiety, mężczyzny oraz ich dzieci za oburzający skandal i przejaw tzw. homofobii. Domagają się zmian w programach i podręcznikach szkolnych tak, by związki homoseksualne lub jeszcze bardziej wynaturzone związki wieloosobowe o mieszanych relacjach homo i heteroseksualnych przedstawiać młodzieży jako równoprawne wzorce wychowawcze. W publicznie dostępnych dokumentach (ale już nie w mediach) piszą i mówią wprost, że ich celem jest zaburzenie pojęć płci i seksualności (w tym wypadku naszych dzieci) tak, by odczuwanie tej seksualności oderwać od płci biologicznej i narzucić oderwane od biologii pojmowanie rodzicielstwa, rodziny i małżeństwa.

Cele i sposoby wdrażania EA przedstawiamy obszerniej  w „Liście do szkół” oraz w zestawie dokumentów źródłowych, do których linki podajemy poniżej. Jest to droga prowadząca ku „rodzicom A i B” zamiast matki i ojca, homoseksualnym „małżeństwom”  i adopcjom służącym zachciankom gejów a nie dobru dzieci, gwałceniu praw dzieci i rodziców w imię „praw” homoseksualistów, faktycznemu zniszczeniu rodziny i małżeństwa, legalizacji pedofilii  i wielu innym podobnym zjawiskom, które stają się coraz bardziej powszechne. Jest to rewolucja niszcząca to, co dotąd było dla człowieka najbliższe i najcenniejsze – nie tylko pojęcia i instytucje rodzicielstwa, rodziny i małżeństwa, ale również tożsamość i psychikę naszych dzieci. Niepokój o psychikę dzieci potwierdzają m.in. najnowsze, przeprowadzane na ogromnych próbach badania amerykańskiej rządowej agencji CDC (Centers for Disease Control and Prevention), które pokazują drastyczny wzrost zaburzeń tożsamości seksualnej wśród młodzieży USA, która od szeregu lat jest poddawana takiej edukacji.

Teraz jeszcze możemy się temu przeciwstawić. To ważne, bo w wielu krajach taka demoralizująca i niszcząca psychikę dziecka „edukacja” jest obowiązkowa, a sprzeciw wobec niej jest już karalny.

Co robimy dla ochrony dzieci i młodzieży przed EA.

Ostrzegawczy list w tej sprawie wysłaliśmy w formie papierowej do 20 tysięcy polskich szkół (tj. do ich dyrektorów, nauczycieli i rad rodziców). Zawiera on szereg konkretnych, rzetelnie udokumentowanych informacji o zasygnalizowanych wyżej zagrożeniach, a jego adresatami są: dyrektor szkoły, nauczyciele i pedagog szkolny oraz rada rodziców.

List do szkół jest dostępny pod linkiem: http://oir.com.pl/wp-content/uploads/2016/09/list_do_dyr_szkoly-wersja_wyslana.pdf Dokumenty źródłowe potwierdzające informacje podane w liście są dostępne pod linkiem: http://oir.com.pl/wp-content/uploads/2016/09/Przyklady_dokumentow_EA.pdf
Inne informacje dostępne są na stronie: http://oir.com.pl/

Wysłanie rzeczowego i rzetelnie udokumentowanego listu było możliwe, ponieważ od kilku lat monitorujemy działalność środowisk LGBTQ, ich ideologów i promotorów, nakierowaną na pozbawianie praw dzieci, rodziców i rodzin w imię przywilejów dla mniejszości seksualnych. Ponadto ściśle współpracujemy z wieloma innymi organizacjami o podobnym charakterze.

Możecie Państwo przyczynić się do ochrony wszystkich dzieci, w tym również własnych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi w liście do szkół oraz do zapytania dyrektora o to, czy list do niego dotarł, czy się z nim zapoznał, czy przekazał go adresatom (nauczycielom, pedagogowi i radzie rodziców) oraz czy zamierza podjąć w tej sprawie jakieś kroki. Zachęcamy również Państwa do rozpowszechnienia listu w formie mailowej w środowisku szkoły Państwa dzieci (niezależnie od tego czy dotarła do niej jego wersja papierowa) oraz do przekazania dalej, wszystkim znanym Państwu rodzicom i nauczycielom. W ten sposób polscy rodzice (oby wszyscy) zostaną ostrzeżeni przed niebezpiecznym wpływem pozornie niewinnej edukacji „antydyskryminacyjnej”. Ostrzeżenia te dotyczą także nauczycieli, bo wielu z nich otrzymuje oferty szkoleń w EA, o ile już ich nie przeszli – i oby tej wiedzy nie wdrażali w praktyce.

Przypominamy, że rodzice mają konstytucyjne prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48.1.) oraz do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53.3.). Ponadto każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dzieci przed demoralizacją (art. 72.1). Dlatego jako rodzice macie Państwo prawo złożyć w szkole oświadczenie, że nie zgadzacie się na udział Waszego dziecka w zajęciach EA, zwłaszcza jeśli dotyczą one dyskryminacji na tle tożsamości bądź orientacji seksualnej. Wzory oświadczeń możecie Państwo znaleźć na stronie: http://oswiadczenierodzica.pl/index.php/oswiadczenia/oswiadczenia-do-szkoly

Kontakt z Państwem pomoże chronić nasze dzieci

Zapraszamy do wejścia na forumrodziców.pl, na którym można dzielić się informacjami i opiniami na wszystkie tematy jakie mogą interesować rodziców, w tym dotyczące ED. W przypadku zaistnienia w szkole szczególnie niepokojących sytuacji prosilibyśmy również o przekazanie informacji na nasz mail kontakt@oir.com.pl . Szczególnie cenny byłby rzeczowy opis tej sytuacji, który moglibyśmy za Państwa zgodą upublicznić ukrywając (lub nie) dane identyfikacyjne szkoły. Pozyskane w ten i na inne sposoby informacje będziemy publikować w newsletterze, na który można zapisać się pod linkiem: https://forumrodzicow.pl/newsletter/.

W najbliższym numerze newslettera przekażemy informacje o opublikowanych niedawno wynikach najnowszych amerykańskich badań rządowej agencji CDC za rok 2015 ukazujących 66% wzrost zaburzeń seksualności wśród młodzieży USA w stosunku do raportu za lata 2001-2009. Już ponad 12% młodych ludzi (w jednym ze stanów 15%) określa się jako homo- lub bi-seksualni, bądź też
nie potrafi określić swojej tożsamości.

Zorganizowane działanie może przełamać bezradność wobec coraz dalej idących ekscesów rewolucji homoseksualnej, aprobowanej przez znaczną część społeczeństwa pod wpływem propagandy płynącej z tzw. wiodących mediów.

Ukazuje ona w fałszywym świetle kwestie zaburzeń seksualności i ideologii LGBTQ oraz przedstawia upiększony obraz środowisk homoseksualnych i ich obyczajowości. Chcemy zaproponować odpowiedź na tę propagandę. Jeśli dziesiątki, setki, a może nawet tysiące rodziców (i wszystkich ludzi dobrej woli) wyposażonych w odpowiednie materiały zawierające rzetelną, udokumentowaną
wiedzę (patrz przykłady http://oir.com.pl/wp-content/uploads/2016/09/Przyklady_dokumentow_EA.pdf), podjęłoby w Internecie akcję informacyjną – na forach, portalach społecznościowych oraz za pomocą zwykłych maili, to mogliby  razem stanowić potężną siłę, która tysiąckrotnie powtarzanym kłamstwom mogłaby przeciwstawić tysiąc- albo więcej-krotnie powtórzoną prawdę.

Jeśli zapiszecie się Państwo na listę mailingową newslettera, będziemy mogli zaproponować Państwu współudział w takiej kampanii. Oczywiście nie wykluczamy także innych jej form.
Takie stawienie czoła praniu mózgów, które całkowicie obezwładniło społeczeństwa Zachodu może mieć realny skutek, a z pewnością znaczy nieporównanie więcej niż podpisywanie protestów  z zasady ignorowanych przez ich adresatów.

Apelujemy o przekazanie tego maila dalej i nie zatrzymywanie tych informacji dla siebie. Powszechna świadomość zagrożeń i wspólne przeciwdziałanie daje szansę obronienia naszych dzieci. Więcej poinformowanych rodziców to szansa na więcej sprzymierzeńców i silniejszy opór.

Z poważaniem,
Grzegorz Strzemecki, Obywatelska Inicjatywa Rodzin (http://oir.com.pl/)
Waldemar Wasiewicz, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza (http://wielodzietni.org.pl/)


 • -

W Poznaniu powstało Wielkopolskie Hospicjum Perinatalne Razem.

Stowarzyszenie ” Wielkopolskie Hospicjum Perinatalne RAZEM” o swej Misji:
Czerpiąc z bogactwa doświadczeń historycznych oraz dóbr kulturowych i duchowych naszego kraju, kierując się uniwersalnymi wartościami: prawdy, sprawiedliwości, piękna i dobra, stając wobec nowych możliwości pomocy człowiekowi, realnych dzięki znaczącemu postępowi nauki i techniki, My, ludzie dobrej woli, pragniemy powołać Stowarzyszenie „Wielkopolskie Hospicjum Perinatalne RAZEM”, którego celem będzie służba i pomoc oraz zapewnienie opieki paliatywnej ciężko chorym, także letalnie, dzieciom nienarodzonym, jak również niesienie wsparcia i ulgi w cierpieniu ich rodzinom w całym okresie prenatalnym, okołoporodowym, jak i po narodzeniu dziecka. Pragniemy, ażeby wszelkie działania podejmowane w strukturach Stowarzyszenia wynikały z poszanowania godności i wartości życia ludzkiego oraz były wyrazem troski o dobra – fizyczne, emocjonalne i duchowe każdego dziecka i rodzica, którego Stowarzyszenie będzie otaczać opieką.

Więcej informacji na: www.hospicjumrazem.pl

E-mail: kontakt@hospicjumrazem.pl

Telefon ogólny: 666 055 475

Bezpośredni kontakt do psychologa: 796 155 113


 • -

Randka dla małżonków? Tak, najlepiej raz w tygodniu

Najnowsze badania pokazują, że małżeństwa powinny regularnie chodzić na randki, jeśli chcą uniknąć rozpadu. Zapracowane pary, które zrezygnowały ze zwyczaju wspólnego wychodzenia, mogą nieświadomie zmierzać do rozwodu. Według raportu The Date Night Opportunity, małżeństwa, które zaprzestały organizowania wypadów „sam na sam”, są dwa razy bardziej narażone na poważny kryzys, niż te, które znajdują czas dla siebie. Pary, które regularnie wychodzą na randki, lepiej radzą sobie z komunikacją, z okazywaniem uczuć i z zaangażowaniem w związek; są bardziej odporne na stres.

WIĘCEJ NA: http://www.akademiafamilijna.pl/117-artykuy-na-stron/artykusy/105-randka-dla-malzonkow-tak-najlepiej-raz-w-tygodniu


 • -

Skutki polityki gender.

Grzegorz Górny w artykule ” Skutki polityki gender. W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 5 lat liczba dzieci z zespołem dezaprobaty płci wzrosła o 1000 proc.!” pisze:

„Pojawia się pytanie: skąd wziął się w Wielkiej Brytanii tak drastyczny wzrost liczby dzieci z zespołem dezaprobaty płci? Tak się dziwnie składa, że zbiegł się on z ofensywą zajęć genderowych w szkołach podstawowych, a nawet w przedszkolach w tym kraju. Jedna z Polek mieszkających w Londynie opowiadała, że jej siedmioletni syn wrócił ze szkoły, oznajmiając w drzwiach: „Mamo, jestem gejem!” Gdy zszokowana matka zapytała, dlaczego tak sądzi, odpowiedział: „Bo bardziej lubię się bawić z chłopakami niż z dziewczynkami”.

Nad tymi faktami warto się pochylić by lepiej chronić nasze dzieci przed różnymi „pomysłami równościowymi”, jak ? Zapoznaj się z naszymi propozycjami (patrz DLA RODZICÓW, AKTYWNI W ŚRODOWISKU, POLECAMY-ARTYKUŁY)

Więcej na: http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/285625-skutki-polityki-gender-w-wielkiej-brytanii-w-ciagu-ostatnich-5-lat-liczba-dzieci-z-zespolem-dezaprobaty-plci-wzrosla-o-1000-proc


 • -
ksztaltowanie

Kształtowanie myślenia rodzinnego

Jak ukształtować myślenie rodzinne? Czego jako dziecko oczekiwalibyśmy od ojca i matki?

Read More

 • -
rodzice

Rodzice, błogosławcie swoje dzieci!

Dobrym i pięknym zwyczajem ludzi wierzących w Boga jest prośba o błogosławieństwo, przyjmowanie błogosławieństwa i udzielanie go innym.

Read More